FORUM - ZONA SNAGOV (lac+păduri comune în 3 Comune)

C:1:ANPLS=Aria Naturală Protejată "Lacul Snagov" > REGULAMENT + PLAN de MANAGEMENT (+ Formulare - Proceduri / DISCUȚII) => PM.Cap3. BAZA LEGALĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ȘI PENTRU PLANUL DE MANAGEMENT => : Custode ANPLS April 15, 2016, 12:23:58 AM

: PM.Cap3. BAZA LEGALĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ȘI PENTRU PLANUL DE MANAGEME
: Custode ANPLS April 15, 2016, 12:23:58 AM
Vă invităm să COMENTAȚI și să PROPUNEȚI îmbunătățiri.

3. BAZA LEGALĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ȘI PENTRU PLANUL DE MANAGEMENT

Legislația în vigoare care vizează modalitatea de realizare și implementare a planului de management cuprinde următoarele acte normative:
1.   Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
2.   Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;
3.   Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro în 1992;
4.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6.   Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea III — a — Zone Protejate;
7.   Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 894/1952 pentru aprobarea recomandării Comisiunei Monumentelor Naturii privitoare la declararea ca "Monument al Naturii" a pădurii Snagov și a unei porțiuni a lacului Snagov.
8.   Decretul nr. 142/1952 pentru declararea unor comune din raionul Snagov, regiunea București ca “stațiuni recreative muncitorești”;
9.   Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
10.   Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe Lacul Snagov, cu modificările și completările ulterioare;
11.   Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările ulterioare;
12.   Ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
13.   Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările ulterioare;
14.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 cu modificări și completările ulterioare;
15.   Hotărârea Guvernului nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
16.   Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ / sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ / sportiv în ariile naturale protejate;
17.   Ordonanța de urgență nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;
18.   Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2010 privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
19.   Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, republicată;
20.   Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activității de picnic;
21.   Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatie nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;
22.   Ordinul ministrului mediului, pădurilor, ministrului administrației și internelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
23.   Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.